Smlouva mezi mužem a chlapcem

strany tohoto ujednání
jmenovitě

dále jen
chlapec
pachatel mého znásilnění
dále jen
muž
jednání vztahující se k tomuto ujednání
jmenovitě
sexuální napadení
dále jen
znásilnění 
místo vztahující se k tomuto ujednání
jmenovitě
francouzská krajina
s výhledem na Horu sv. Michaela
dále jen
hřiště
s přihlédnutím k faktu
že muž dle svých slov stále vzpomíná
na níže popsaného chlapce
že chlapec má dle svých slov muže stále před očima
že chlapec je dle svých slov ochoten zaplatit aby zpečetil
pouto jež ho s mužem pojí

muž a chlapec shledávají že hřiště
splňuje podmínky pro znásilnění
o které podmínky jde bude blíže určeno
mužem na základě jím
stanovených kritérií konkrétně
poloha
výška trávy
pohodlí

chlapec je vybrán na základě následujících mimořádných vlastností
zájem o umění
pokožka opálená z prázdnin
důvěra k muži

muž se rodičům chlapce zavazuje
přijít s dobrou výmluvou proč se muž
s chlapcem ocitli na hřišti
dále jen
záliba v kreslení a malbě
dále formulovaná coby
nezkusíme si nakreslit Horu sv. Michala?

muž se zavazuje s chlapcem
zacházet vhodným a náležitým způsobem
budou-li se strany rozcházet v názoru
zda chlapci takové zacházení náhodou nebylo odepřeno
bude záležitost předána chlapcem vybrané dospělé osobě
z obvinění zůstanou matné vzpomínky

znásilnění budiž muži na vlastní nebezpečí
v období od znásilnění
až po jeho smrt

chlapec bude muži předán
v nedotčeném stavu
tzn. do znásilnění samotného zůstane
nepolíben a ani se ho nikdo nedotkne
způsobem jakým se chlapce muž
hodlá dotýkat a jak ho hodlá líbat

muž se zavazuje své přání
dotýkat se chlapce
a nechá se jím dotýkat
líbat chlapce a nechat se
jím líbat
považovat za chtíč a touhu po intimitě

muž se zavazuje chlapce znásilnit

muž se zavazuje považovat to že se mu
chlapec poddá za vyplývající ze zmatení
strachu zvědavosti i náklonnosti
přestože chlapec z právního hlediska nemůže
dát k jednání svůj souhlas

chlapec se zavazuje to že se muži poddá
považovat za spoluúčast
přestože chlapec z právního hlediska nemůže
dát k jednání svůj souhlas

chlapec se zavazuje v průběhu znásilnění
vstát z trávy a hřiště
kvapem opustit

muž se zavazuje stát se skrytou součástí
chlapce zatímco chlapec
muži trestným činem

chlapec se zavazuje jednání
v případných rozhovorech či textech psaných jeho rukou
označovat slovem znásilnění
chlapec se zavazuje si znásilnění
spojovat s potlačovanou sexualitou
násilím k ženám a strachem z teploušů
ale nikdy ho nepoužít jakožto omluvu
pro své citů či své jednání

chlapec se zavazuje ve věci jednání
mimo jiné polibky na tvář ústa a krk
hlazení po břiše stehnech a vlasech
dotýkání se penisu a varlat chlapce
dotýkání se penisu muže
nikdy nepopírat skutkovou podstatu těchto jednání
ani v případě literárního zpracování
těchto jednání

chlapec se zavazuje svoji postel dům či město
nikdy nespojovat s hřištěm
chlapec se zavazuje s vyrovnáním
pobývat ve městě ve svém domě ve své posteli
chlapec se zavazuje dát se dohromady
s výjimkou toho co napíše
jmenovitě textu
dále jen
chlapcova druhého hřiště

podpis muž ………………………………….

podpis chlapec ………………………………….

EN | HU | HR | NL | PL | RO | SR