Marie Hadererová

CZ: Marie Hadererová, pro přátele Mary, je studentkou dvojoboru Bohemistika-MK: Angličtina pro překlad a tlumočení na FF UK, notoricky zrádné kombo. Překlad se jí zdá fascinující, protože propojuje dva světy, které by mohly jinak navěky zůstat oddělené. Je to pro ní jakási magie, která propojuje kultury. Pracuje jako učitelka češtiny pro cizince a sama by se jednou chtěla stát řádným polyglotem. Kromě jazyků má slabost pro hudbu a módu 60./70. let, filmy, výtvarné umění, slanou lékořici, zelený čaj a kočky. Zdaleka nejlepší však je, když se vše podaří nějakým způsobem skloubit.

EN: Marie Hadererová, whom friends call Mary, is a student of Bohemistics and Translation Studies (Czech-English), a notoriously deadly combo. She finds translation fascinating because it has the power to connect worlds that could otherwise stay apart forever. For her, it’s almost like magic. She teaches Czech to foreigners living in Prague and she herself would like to become a certified polyglot one day. Besides languages, her passions include music and fashion of the 60s/70s, cinema, visual arts, salty liquorice, green tea and cats. However, she’s the happiest when she manages to somehow enjoy all of them at the same time.