Damian Olszewski

NL: Damian Olszewski (1995) studeerde Nederlands aan Katholieke Universiteit te Lublin. Momenteel doet hij zijn PhD en werkt hij aan een proefschrift getiteld Antropomorfische dieren in fictief Nederlands proza ​​uit de 19e, 20e en 21e eeuw aan dezelfde universiteit. Zijn meest recente vertaling is Willem Bilderdijks Eene aanmerkelijke luchtreis […] in het Pools.

PL: Damian Olszewski (1995) studiował niderlandystykę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Aktualnie odbywa kształcenie doktoranckie, przygotowując rozprawę Antropomorficzne zwierzęta w fikcjonalnej prozie niderlandzkiej XIX, XX i XXI wieku na tym samym uniwersytecie. Jako najnowszym przekład wymienia Podróż powietrzną Bilderijka przetłumaczoną z niderlandzkiego.